Veće rijeke u BIH

Bosna i Hercegovina je bogata vodom, rijekama, jezerima, ribom i šumama. Njeni brzi planinski tokovi i rijeke iskorištavaju se za proizvodnju električne energije putem hidroelektrana. Bosna i Hercegovina je brdsko-planinska zemlja i zbog toga se vode djele na visinske (planinske) i nizijske vode. U zavisnosti od prirode njihovog postojanja, dijele se na: tekuće, stajaće i vještački stvorene. U tekuće vode spadaju: potoci, riječice i rijeke.

Drina 346 km pritoka Save
Sava 330 od 947 km pritoka Dunava
Bosna 271km pritoka Save
Vrbas 245 km pritoka Save
Neretva 225 km ulijeva se u Jadransko More
Una 214 km pritoka Save
Sana 145 km pritoka Une
Spreča 137 km pritoka Bosne
Trebišnjica 96 km ponornica
Usora 80 km pritoka Bosne
Vrbanja 78 km pritoka Vrbasa
Krivaja 65 km pritoka Bosne
Prača 57 km pritoka Drine
Ukrina 53 km pritoka Save
Janja 53 km pritoka Drine

 

Thema: